UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 22/02/2017 .Lượt xem: 1723 lượt.
Ngày 24.01, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn ký ban hành Kế hoạch số 396/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ năm 2017.

Theo Kế hoạch, trong năm 2017, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau:

1. Nhiệm vụ thường xuyên

a) Quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn công tác văn thư, lưu trữ: Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ; Bố trí công chức, viên chức làm văn thư, lưu trữ bảo đảm tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định; Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về văn thư, lưu trữ; Thực hiện cấp chứng chỉ hành nghề và quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ.

b) Tăng cường bảo quản an toàn và phát huy giá trị sử dụng của tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử tỉnh và Lưu trữ cơ quan, đơn vị, địa phương.

c) Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ: Tăng cường ứng dụng các phần mềm quản lý văn thư, lưu trữ; Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý và khai thác sử dụng tài liệu tại Lưu trữ cơ quan, đơn vị, địa phương mình; xây dựng Đề án số hóa tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh.

d) Bố trí kinh phí để thực hiện công tác văn thư, hoạt động lưu trữ:- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường bố trí kinh phí cho hoạt động văn thư, lưu trữ theo quy định tại Điều 39 Luật Lưu trữ; Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí chỉnh lý tài liệu theo Đề án Chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh; kinh phí thực hiện các Đề án liên quan khác về văn thư, lưu trữ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.


Chỉnh lý tài liệu lưu trữ. Ảnh nguồn internet

2. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

a) Các cơ quan, đơn vị, địa phương: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Quy chế công tác văn thư, lưu trữ Nhà nước tỉnh Quảng Nam; Tập trung chỉ đạo việc thực hiện lập hồ sơ công việc, chỉnh lý tài liệu tồn đọng và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử; thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ. Bố trí Kho lưu trữ và các trang thiết bị bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ theo Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 21/4/2016 của UBND tỉnh.

b) Sở Nội vụ: Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ; Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho cán bộ, công chức, viên chức; Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng, trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Số hóa tài liệu tại Kho Lưu trữ lịch sử tỉnh. Phối hợp Sở Kế hoạch & Đầu tư, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ Dự án Kho Lưu trữ chuyên dụng tỉnh.

Để các nội dung của Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017 được tổ chức thực hiện tốt, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này và tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương để chỉ đạo ban hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2017; Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra; Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch và định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo đúng quy định.

Xem toàn bộ nội dung Kế hoạch tại đây.

Tin: Chi cục Văn thư - Lưu trữ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
Các tin cũ hơn:
Quy định mới về mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ
Quảng Nam ban hành Chỉ thị về bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ
Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2014
Bảo vệ bí mật tài liệu lưu trữ và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ