Quy định mới về mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 17/01/2017 .Lượt xem: 1732 lượt.
Ngày 14.11, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 275/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tài liệu lưu trữ.

Thông tư này có 8 điều và kèm theo Biểu mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ. Nội dung từ Điều 1 - 8: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Người nộp phí; Tổ chức thu phí; Đối tượng không thu phí; Múc thu phí; Kê khai, nộp phí của tổ chức thu; Quản lý và sử dụng phí; Tổ chức thực hiện.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017 và thay thế Thông tư số 30/2004/TT-BTC ngày 07/4/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ.

Về đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sử dụng tài liêu lưu trữ tại các Lưu trữ lịch sử.

Tại Mục III, IV của Biểu mức thu phí sử dụng tài liệu lưu trữ ban hành kèm theo Thông tư này quy định mức thu cung cấp bản sao tài liệu và chứng thực lưu trữ. Trong đó, mức thu phô tô tài liệu giấy (đã bao gồm vật tư) trang A4 đen trắng là 3.000 đồng; tài liệu đã số hóa (toàn văn tài liệu - thông tin cấp 1) tài liệu giấy, in đen trắng (đã bao gồm vật tư) trang A4 là 2.000 đồng và chứng thực tài liệu lưu trữ là 20.000 đồng /văn bản,... 


* Toàn văn Thông tư số 275/2016/TT-BTC tại đây

Chi cục VLTL


[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
Các tin cũ hơn:
Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện tốt công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ
Quảng Nam ban hành Chỉ thị về bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ
Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2014
Bảo vệ bí mật tài liệu lưu trữ và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu
Giới thiệu thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ