Hướng dẫn công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 16/09/2016 .Lượt xem: 4014 lượt.

Thực hiện chức năng tham mưu các nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ của tỉnh; Căn cứ các quy định về công tác văn thư, lưu trữ (Luật Lưu trữ ngày 11/11/2011; Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ về Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan; Thông tư số 14/2011/TT-BNV ngày 08/11/2011 của Bộ Nội vụ quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn); ngày 12 tháng 9 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Hướng dẫn số 68/HD-CCVTLT về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Hướng dẫn có 3 nội dung chính sau đây:

- Đối với công tác lập hồ sơ: Việc xây dựng và ban hành Danh mục hồ sơ của UBND cấp xã cần hoàn thành trước ngày 31/01 hàng năm để triển khai thực hiện trong năm kế tiếp.

Trên cơ sở Danh mục hồ sơ đã được Chủ tịch UBND cấp xã ký ban hành, cán bộ, công chức liên quan có trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ theo đúng quy định hiện hành.

- Đối với công tác nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ UBND cấp xã: hướng dẫn nêu rõ các nội dung về: Thời hạn nộp lưu; thành phần hồ sơ, tài liệu nộp lưu và thủ tục nộp lưu hồ sơ, tài liệu đã giải quyết xong vào Lưu trữ UBND cấp xã.

- Về trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ UBND cấp xã.

Đặc biệt, Hướng dẫn số 68/HD-CCVTLT đã mẫu hóa các nội dung có liên quan về công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Để công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn được tổ chức thực hiện tốt, đề nghị Phòng Nội vụ các huyện, thành phố, thị xã triển khai Hướng dẫn này đến UBND các xã, phường, thị trấn; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ theo quy định hiện hành.


Xem chi tiết Hướng dẫn số 68/HD-CCVTLT ngày 12/9/2016 (kèm theo các phụ lục):
- Hướng dẫn số 68/HD-CCVTLT
- Phụ lục

Chi cục Văn thư - Lưu trữ


[Trở về]
Các tin mới hơn:
UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực văn thư, lưu trữ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
Những điểm mới trong Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 về công tác văn thư và ý nghĩa trong tổ chức thực hiện
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính áp dụng từ 05/3/2020 theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
Bộ Nội vụ tổ chức lấy ý kiến dự thảo Nghị định thay thế Nghị định quy định về công tác văn thư
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Thăng Bình
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan, lưu trữ lịch sử
Sở Nội vụ mở Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2017
Tiếp tục thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng của tỉnh
UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch công tác Văn thư, lưu trữ năm 2017
    
1   2  
    
Các tin cũ hơn:
Sở Nội vụ mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ văn thư, lưu trữ năm 2016
Văn bản mới quy định về quản lý và sử dụng con dấu
Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về hoạt động dịch vụ lưu trữ
Quảng Nam ban hành Chỉ thị về bảo quản an toàn tài liệu lưu trữ
Đăng ký kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ
Sở Nội vụ tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn thư, lưu trữ năm 2014
Bảo vệ bí mật tài liệu lưu trữ và chấn chỉnh hoạt động chỉnh lý tài liệu
Giới thiệu thành phần tài liệu dự án, công trình xây dựng nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử
Chi cục Văn thư-Lưu trữ Quảng Nam tổ chức phổ biến Luật Lưu trữ cho CBCC huyện Tây Giang
Chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại các cơ quan thuộc UBND tỉnh
    
1   2  
    
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ