CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH: Đột phá để phát triển bền vững
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 13/01/2011 .Lượt xem: 4438 lượt.
Cải cách hành chính (CCHC) trong giai đoạn 2011-2020 được xác định sẽ góp phần tích cực vào lộ trình đưa Quảng Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

      
  CCHC là hướng đến mục tiêu xây dựng một nền hành chính hiện đại, trong sạch, minh bạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và xã hội. Để thực hiện mục tiêu đưa Quảng Nam cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020, trong thời gian tới công tác CCHC trên địa bàn tỉnh ta cần quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều nội dung.

        Trước hết, chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chung tay cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước cần được nâng cao. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc các thủ tục hành chính đã được công bố công khai tại các địa phương, đơn vị; thường xuyên rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính để bảo đảm không ngừng cắt giảm chi phí xã hội, giảm gánh nặng cho cá nhân, tổ chức. Tiếp tục triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiến hành khảo sát bắt buộc, đánh giá sự hài lòng của tổ chức, công dân đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước. Bên cạnh đó cần chú trọng xây dựng chế độ phụ cấp, chế độ thi đua khen thưởng trong công tác cải cách thủ tục hành chính nhằm khích lệ, động viên cán bộ, công chức và có quy định chế tài, xử lý kỷ luật cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực.

        Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông được triển khai 100% ở tất cả các cơ quan hành chính nhà nước vào năm 2013. Đến năm 2015, 100% các cơ quan hành chính thực hiện cơ cấu công chức theo vị trí việc làm, khắc phục xong về cơ bản tình trạng công chức cấp xã không đạt tiêu chuẩn theo chức danh. 60% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; hầu hết cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; 100% các cơ quan nhà nước từ cấp huyện, sở, ban, ngành hoặc tương đương trở lên có cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định.
(Trích Phương hướng nhiệm vụ CCHC giai đoạn 2011-2020)

        Đối với bộ máy hành chính, ngoài việc củng cố, kiện toàn,  tinh giản đầu mối, thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực... còn phải  đặt vấn đề quy định rõ hơn về nguyên tắc làm việc và quan hệ phối hợp trong vận hành, về trách nhiệm của tập thể và cá nhân người đứng đầu, về chế độ giải quyết công việc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức theo đó cũng đổi mới và nâng cao chất lượng, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. 

        Tất cả hướng đến mục tiêu từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp. Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; thực hiện tốt công tác tuyển dụng, sử dụng, đánh giá, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức. Áp dụng việc thi tuyển đối với một số chức danh lãnh đạo gắn với chuyên môn nghiệp vụ trong bộ máy hành chính và đơn vị sự nghiệp theo hướng dẫn của cấp có thẩm quyền. 

        Trên lĩnh vực quản lý tài chính và ngân sách, yêu cầu mới đặt ra trong giai đoạn 2011-2020 là việc tiếp tục phân cấp để bảo đảm tính thống nhất, phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo và trách nhiệm của địa phương, các ngành trong việc điều hành tài chính và ngân sách. Quan trọng hơn cả chính là chương trình hiện đại hóa nền hành chính nhà nước. Để đẩy mạnh chương trình này, phải ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước, trong giao dịch với cơ quan hành chính khác... và nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý văn bản. Xây dựng và sử dụng thống nhất biểu mẫu điện tử trong giao dịch để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp tham gia ý kiến góp ý trên môi trường mạng, hoặc tổ chức đối thoại trực tuyến, chuyên mục hỏi đáp trực tuyến về hoạt động của các cơ quan nhà nước...

            CCHC gắn liền với “3 mũi đột phá” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XX đã đề ra: phát triển hạ tầng cơ sở, cải thiện môi trường đầu tư và đột phá về phát triển nguồn nhân lực. Và chính lĩnh vực CCHC ở Quảng Nam cũng đang cần đột phá.

ĐĂNG KHOA
(theo www.baaoquangnam.com.vn)

Nguồn tin:
[Trở về]
Các tin mới hơn:
Danh sách thí sinh không đủ điều kiện dự tuyển dự xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh mục tài liệu ôn tập kiểm tra sát hạch (vòng 2) kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Quảng Nam năm 2019
Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển công chức đối với sinh viên tốt nghiệp cử tuyển
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ