Bảy chương trình hành động
Người đăng: Sở Nội Vụ .Ngày đăng: 03/12/2010 .Lượt xem: 17313 lượt.
Bảy chương trình hành động thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001-2010, bao gồm:

- Chương trình 1: “Đổi mới công tác xây dựng, ban hành và nâng cao chất lượng văn bản quy phạm pháp luật” do Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ chủ trì.

- Chương trình 2: “Nghiên cứu xác định vai trò, chức năng và cơ cấu tổ chức của các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước” giai đoạn I (2003-2005) do Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ chủ trì.

- Chương trình 3: “Chương trình tinh giản biên chế” do Bộ Nội vụ chủ trì

- Chương trình 4: “Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước giai đoạn I (2003-2005)” do Bộ Nội vụ chủ trì.

- Chương trình 5: “Chương trình cải cách tiền lương” do Bộ Nội vụ chủ trì.

- Chương trình 6: “Đổi mới cơ chế quản lý tài chính đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công” do Bộ Tài chính chủ trì.

- Chương trình 7: “Hiện đại hoá hành chính” do Văn phòng Chính phủ chủ trì.

Nguồn tin:
[Trở về]Hình ảnh có liên quan


Hệ thống quản lýChế độ chính sách
Quản lý Nhà nước
    

Đăng nhập
Tài khoản  
 
bất động sản thành phố tam kỳ mua bán nhà đất tam kỳ